Kniha: Vyživující tradice

Kuchař­ka, ktorá je výzvou pro pol­i­ticky korek­t­ní výživu a dik­tá­to­ry ve stravování

Vyživu­júce tradí­cie nám pripomí­na­jú kuchárske zvyky našich pred­kov a posky­tu­jú dobou overené vede­nie, ako si potraviny múdro vyber­ať a aké správne spô­so­by prípravy použí­vať… Aby sme rástli a vyví­jali sa do zdravia a celistvosti.

Kni­hu napísala Sal­ly Fal­lonová v spoluprá­ci s lekárk­ou Mary G. Enigov­ou, PhD.

Z anglick­ého orig­inálu Nour­ish­ing Tra­di­tions: The Cook­book that Chal­lenges Polit­i­cal­ly Cor­rect Nutri­tion and the Diet Dic­ta­tors do češtiny preložili a k vyda­niu priprav­ili Věra a Neil Dud­manoví.

Objed­návky Česko:
email: info zav­ináč vyzivujicitradice.cz
tel.: +420 773 štyri deväť sedem 017
http://vyzivujicitradice.cz/kniha-vyzivujici-tradice
(Mäkký obal, 700 strán, cena 570 Kč + poš­tovné)
Objed­návky kni­hy Vyživu­jící tradice na inter­ne­tovom obchode KosímeSnadno.cz

Kni­ha stavia na poz­natkoch West­ona A. Pricea – sve­toznáme­ho lekára, ktorý skú­mal výživu a telesný vývin prírod­ných národov a tradičných kultúr z rôznych kútov Zeme a porovná­val ich so stravou a vývi­nom ľudí živiaci­ch sa priemy­selne upravený­mi potrav­ina­mi. Výsled­ky jeho práce sú zásad­né, pre­tože podrý­va­jú zabehnutý potrav­inársky priemy­sel a priemy­sel­né poľno­hospodárst­vo.

V skratke o pod­state žltej kni­hy.