Nadácia WAPF

Nadá­cia West­ona A. Price je nezisková, od daní oslo­bo­dená vere­jno­prospešná spoločnosť založená v roku 1999, ktorej zámerom je šíriť výsled­ky práce priekop­ní­ka zdravej výživy Dr. West­ona Pricea. Dok­tor Price na zák­lade výsku­mu kmeňov žijú­ci­ch mimo civ­i­lizá­ciu ustanovil merít­ka ľud­ského zdravia a určil najvy­hovu­júce­jšie rysy ľudskej stravy. Priceo­va prá­ca ukáza­la, že ľudia dosahu­jú výbornú telesnú zdat­nosť a pevné zdravie pokole­nie za pokolením len vtedy, keď pri­jí­ma­jú výživo­vo bohaté jed­lo obsahu­júce živ­otne dôležité živiny (aktivá­to­ry a vita­míny) roz­pust­né v tukoch, ktoré sa nachádza­jú výhrade v potrav­inách živočíšne­ho pôvo­du.

Zámerom spoločnos­ti WAPF je opä­tovné zave­de­nie výživo­vo bohatých potravín do ľudskej stravy pomo­cou vzde­la­nia, výsku­mu a vere­jnej čin­nos­ti. WAPF pod­poru­je niekoľko hnutí, ktoré prispieva­jú k tomu zámeru. Nadá­cia ďalej usilu­je o pres­né výživové smer­nice, prírod­né hospodáre­nie (organ­ické ale­bo bio­dy­nam­ické), o pasienkový chov dobyt­ka, o pod­poru spri­az­nených poľno­hospodárov, o označo­vanie výrobkov prav­di­vý­mi úda­j­mi, o prípravu na rodičovst­vo a sním spo­jenú starostlivosť o deti. Jej ciele zahŕňa­jú zabezpeče­nie všeobec­nej dos­tup­nos­ti zaručene nezá­vad­ného nepas­ter­i­zo­vaného mlieka a zákaz detskej výživy s obsa­hom sóje.

Spoločnosť sa ďalej zaoberá výsku­mom obsahu živín v rôzne spra­co­v­aných potrav­inách z rôznych zdro­jov a obzvlášť sa zame­ri­a­va na tzv. X‑faktor (vita­mín K2), ktorý objav­il Dr. Price. Skú­maný je vplyv tradičných spô­sobov prípravy jed­la na obsah živín a tiež spô­so­by zlepše­nia dos­tup­nos­ti zdravých potravín.

Člen­ovia nadá­cia WAPF sto­ja pevne za tým, aby mod­erné tech­nológie slúžili pre zachovanie múdrych tradí­cií našich pred­kov. Tech­nológie sa nes­mú využí­vať ako nástroj niče­nia živ­ot­ného prostre­dia a ľud­ského zdravia, obzvlášť, ak vedecké poz­natky potvrdzu­jú plat­nosť tých­to tradí­cií.

Štvrťročne vychádza časopis Wise Tra­di­tions in Food, Farm­ing and the Heal­ing Arts , v preklade Múdre tradí­cie v stravo­vaní, hospodárení a zdravovede, ktorý pripravu­je nadá­cia a ktorý sa zaoberá vedeck­ým výsku­mom v oblasti výživy a poľno­hospodársky­mi a lekársky­mi tradí­ci­a­mi z celého sve­ta. Časopis obsahu­je články, ktoré majú čitateľom osvetliť súčas­ný vedecký výskum v oblasti ľudskej stravy, eko­log­ick­ého poľno­hospodárst­va a celistvého prís­tupu k zdrav­iu. Časopis ďalej slúži ako zdroj infor­má­cií, kde kúpiť správne vypesto­vané a spra­co­v­ané potraviny.

Nadá­cia West­ona A. Price nie je obchod­ným združením.


Viac sa dočí­tate na stránkach nadá­cie:


Časť pod­kladov a článkov na webe WAPF bola preložená do češtiny:


Zásahy zdravej stravy sú pekne spra­co­v­ané aj v brožúre, ktorú do češtiny preložili Věra a Neil Dud­manovi: