Výpisky z knihy

Ako som sa dosta­la k Vyživu­júcim tradí­ci­am? Vždy ma zau­jí­mala zdravá stra­va. V období stred­nej školy som bola 2 roky veg­e­tar­iánk­ou. Zamýšľala som sa síce nad tým, že keď kni­hy pre veg­e­tar­iánov odporúča­jú napr. dopĺňať vita­mín B12 výživový­mi doplnka­mi, asi to nie je pre člove­ka úplne prirodzená stra­va, ale páči­lo sa mi, že kvôli môj­mu jed­lu nemu­sia zomier­ať zvier­atá. Určitú dobu som jed­la rastlin­né náhrady masla (Veto , Rama a pod.), vysoko­rafi­no­vané rastlin­né ole­je miesto živočíšnych tukov, odtuč­nené mlieka, celozrn­né peči­vo z obchodov a pod., pre­tože som ver­i­la infor­má­ciám z médií, ktoré nás presviedča­jú, že práve toto je pre nás zdravé. O kuchárskej kni­he Vyživu­júce tradí­cie som sa dozvedela po nar­o­dení môjho syna. Najprv som číta­la kni­hy o očko­vaní, v ktorých česká holi­stická lekár­ka MUDr. Ľud­mi­la Eleková učí, ako posilňo­vať imu­ni­tu voči všetkým chorobám, nie­len tým, pro­ti ktorým sa očku­je a odkazu­je práve na výskum Dr. Pricea a naň nad­väzu­júce Vyživu­júce tradí­cie.
– Moni­ka Rác­zová

  • Je zau­jí­mavé, že viac­erí ľudia, ktorých poznám a skúšali veg­e­tar­ián­sku dié­tu, sa po 2 rokoch vrátili ku konzumácii mäsa. Ter­az viem, že to je pravde­podob­ne dané tým, že záso­by vita­mínu B12, ktorý sa nachádza tak­mer výlučne v živočíšnych zdro­joch potravy, sa v ľud­skom tele vyčer­pa­jú za 2 roky. Vo Vyživu­jú­ci­ch tradí­ciách sa píše, že ľudia na veg­ánskej strave prvé mesi­ace detoxiku­jú, pre­to sa cítia tak dobre a ustupu­jú im aj dlhoročné zdravot­né prob­lémy. Avšak po určit­om čase je potreb­né telo znovu začať vyživo­vať výživ­nou stravou.
  • Autor­ka Vyživu­jú­ci­ch tradí­cií Sal­ly Fal­lon (Morell) čer­pá z výsku­mu amer­ick­ého zubára kanad­ského pôvo­du Dr. West­ona A. Pricea, ktorý so svo­jou manželk­ou ces­to­val po svete, aby spozná­val, ako žijú a čo jedia prírod­né národy. Nech­cel totiž ver­iť, že je v pori­ad­ku, že amer­ické deti jeho doby majú tak časté prob­lémy so zub­ným kazom a krivý­mi zuba­mi.
  • Svoj výskum si finan­co­v­al sám, pre­to je považo­vaný za nezávis­lý.
  • Dr. West­on A. Price na svo­jich ces­tách zis­til, že prís­lušní­ci prírod­ných národov, ktoré navštívil, mali v krvi 10krát vyššie hladiny v tuku roz­pust­ných vita­mínov (A, D, E, K) ako Amer­iča­nia jeho doby. Vita­mín K iden­ti­fiko­val ako prvý on sám a nazý­val ho X‑faktor, neskôr ho pomen­o­vali aj Priceov fak­tor.
  • Bohatým zdro­jom (v našich končinách naj­jednoduchšie dos­tup­ným) prírod­ného vita­mínu K2, je maslo od kráv pasú­ci­ch sa na rýchlo­rastúcej tráve, najmä po daž­di. Šva­jčiars­ki horali, ktorí nemali medzi sebou pro­fe­siu lekára ale­bo zubára, pre­tože ich jednodu­cho nepotre­bo­vali, uctievali májové maslo ako posvät­né a kládli ho na oltár pri bohoslužbe. Bolo to sýto oranžové maslo od kráv, ktoré sa s pos­tup­ne top­iacim sa ľadom v máji a neskôr v lete dostali až vysoko do hôr na najk­val­it­ne­jšie pastviny.
  • Prírod­ný vita­mín K2, pro­duku­jú kravy trans­for­movaním z vita­mínu K1 nachádza­jú­com sa v tráve, ktorú spásajú. Prírod­ný vita­mín K2 sa vstre­bá­va jednoduchšie a v orga­nizme člove­ka fun­gu­je odlišne ako umelý vita­mín K1, ktorý sa na Sloven­sku podá­va napr. novoro­den­com pri pôrode ako pre­ven­cia pro­ti krvá­ca­júcej chorobe, pre­tože sa zis­ti­lo, že aj sloven­ská pop­ulá­cia má plošne nedosta­tok vita­mínu K. (Niek­toré štúdie dokon­ca tvr­dia, že umelý vita­mín K1 je rakovinotvorný a číta­la som aj, že jed­na kvap­ka podá­vaná novoro­den­com po pôrode do úst ich pro­ti tej­to chorobe aj tak neochráni.)
  • Vita­mín K je potreb­ný pre zrážan­livosť krvi a hrá dôležitú úlo­hu pri for­movaní kostí. Vita­mín D pomáha telu vstre­bať váp­nik z potravy, ale vita­mín K2 ho nav­igu­je do kostí a zubov a súvisí s odvádzaním váp­niku z mäkkých tkanív, kam nepa­trí. Pod­poru­je vývin širokej štruk­túry tváre, bráni predčas­nej kalci­fikácii chru­pavkovitých ras­tových zón kostí, vrá­tane kostí tváre dieťaťa. Kosti detí pomo­cou neho rastú opti­málne aj do šírky, aby boli zdravé a pevné, pri nedostatku vita­mínu K kosti nemôžu rásť ideálne do šírky, tak rastú neprirodzene do dĺžky. Dnešná vysoká (a chudá) gen­erá­cia mladých ľudí teda nemusí byť výsled­kom našej lep­šej výživy. Mno­hokrát majú takí­to mladí ľudia úzke čeľuste a krivé zuby.
  • Nachádza sa v pečeni, vaječných žĺtkoch, masle, husom sadle zvier­at z pastevného chovu, s úbytkom zeleného v krmive sa obsah vita­mínu K2 v živočíšnych zdro­joch znižu­je. Ďalej sa vita­mín K nachádza v obilí, tmavej lis­tovej zele­nine, kapus­tovej zele­nine a fer­men­to­vaných sójových potrav­inách (napr. miso).
  • Podob­ne ako vita­mín A je vita­mín D potreb­ný na vstre­bá­vanie váp­niku a fos­foru a tak je nevy­h­nut­ný pre sil­né kosti, zdravé zuby a nor­mál­ny rast. Javí sa ako ochrana pro­ti rakovine a roztrúsenej skleróze. Jeho nedosta­tok spô­sobu­je kriv­icu a krátkozrakosť. Napriek tomu, že niek­torí tvr­dia, že môžeme získať vše­tok potreb­ný vita­mín D den­ným poby­tom na slnku, Dr. Price zis­til, že zdravá stra­va prim­itívnych národov bola bohatá na potraviny obsahu­jce vita­mín D, ako je maslový tuk, vajíč­ka, pečeň, vnú­tornos­ti, tuk z morských živočí­chov a dary mora, najmä krevety a kra­by. Syn­tet­ický vita­mín D2, (ktorý napr. det­skí lekári odporúča­jú pre novoro­de­ni­at­ka aspoň prvý rok živ­ota, pred­pisu­jú napr. Vigan­tol,) bol spo­jený s hyper­ak­tiv­i­tou, koronárny­mi srdečný­mi ochore­ni­a­mi a iný­mi aler­gick­ý­mi reak­ci­a­mi a navyše sa zle vstre­bá­va. Nový výskum ukazu­je, že opti­mál­ny prí­jem vita­mínu D by mal byť desakrát vyšší ako je doporučená den­ná dáv­ka v USA

Sal­ly Fal­lon vo svo­jej kni­he Vyživu­júce tradí­cie píše: „Tech­noló­gia je šte­drý dobrodinec. Tých, ktorí využili jej darov múdro, oslo­bod­i­la od driny, umožni­la im ces­to­vať, oslo­bod­i­la ich od nepo­hodlia spo­jeného so zimou, teplom a špinou, od nez­nalosti, nudy a útlaku. Ale otec tech­nológ nám nepriniesol oslo­bo­de­nie sa od chorôb. Chron­ické choro­by u priemyslových národov dosi­ahli dra­mat­ické rozmery, pre­tože sme boli oslepení jeho nevlast­ný­mi deť­mi – rých­lym občer­stvením, por­cio­vaný­mi potrav­ina­mi, polo­to­var­mi, balený­mi potrav­ina­mi, pod­vod­ný­mi potrav­ina­mi, konz­er­vo­vaný­mi potrav­ina­mi, náhrada­mi – žiariaci­mi bublinka­mi, ktoré plnia regá­ly našich obchodov so zeleni­nou a ovocím, potrav­ina­mi, automat­mi a dokon­ca obchod­mi so zdravou výživou.“

Dr. West­on A. Price v 30.tych rokoch 20.storočia pozoroval 14 skupín ľudí nedotknutých civ­i­lizá­ciou, ktorí žili výhradne na miest­nych potrav­inách. Stra­va tých­to národov sa síce v mno­hých podrob­nos­ti­ach líši­la, obsa­ho­vala však niekoľko spoločných fak­torov. Všetky jedli veľké množstvá darov mora ale­bo iných živočíšnych bielkovín a tukov vo forme vnú­tornos­tí a mliečnych pro­duk­tov. Cenili si živočíšne tuky ako úplne nevy­h­nut­né pre ľud­ské zdravie a jedli tuky, mäso, ovo­cie, zelen­inu, strukoviny, orechy, semi­en­ka a celé zrná v ich celistvom ner­afi­no­vanom stave. Každá prim­itív­na stra­va obsa­ho­vala trochu surového jed­la – živočíšne­ho, rov­nako ako rastlin­ného pôvo­du.

Dr. West­on A. Price na svo­jich ces­tách nenašiel ani jeden veg­e­tar­ián­sky, tobôž veg­án­sky, prírod­ný národ. Keď si myslel, že už snáď objaví veg­e­tar­iánov – žijú­ci­ch vo vnútrozemí tichomorského ostro­va neobý­vaných suchozem­ský­mi živočích­mi – zis­til, že aj títo si vždy zadovážili aj živočíšnu stravu a vysvetlili mu pôvod kani­bal­ských zvykov ich pred­kov. Bol to nedosta­tok živín živočíšne­ho pôvo­du po tom, ako ich iný kmeň zah­nal žiť hlboko do vnútrozemia.

Dr. West­on A. Price však nenavštívil veg­ánske národy žijúce na juhu Indie. Títo jed­in­ci vedú hlboko duchovne zam­er­aný živ­ot a pre­to si tak veľ­mi vážia všetko živé. Nedoží­va­jú sa však tak vysokého veku ako iné národy konzu­mu­júce mäso a nasle­dovať ich prík­lad stravo­va­nia sa je v našich pod­mienkach tak­mer nemožné. Tre­ba však podotknúť, že aj oni pri­jí­mali isté množst­vo živín živočíšne­ho pôvo­du, pre­tože jedli ovo­cie neumyté s lar­va­mi živočí­chov a mini­atúrny­mi chrobák­mi na ich povrchu a vo vnútri.

Medzi prírod­ný­mi národ­mi, ktoré štu­doval dr. Price od izolo­vaných Írov a Šva­jčiarov, od Eskimákov po Afričanov, sa tak­mer každý tešil výborné­mu zdrav­iu. Nemali chron­ické choro­by, zub­né kazy ani duševné choro­by, boli sil­ní, robust­ní a atrak­tívni.. Rodili ľahko zdravé deti gen­erá­ciu po gen­erácii. Dr. Price porovná­val tých­to zdravých tzv. „prim­itívnych“ jed­in­cov s prís­lušník­mi rov­nakej rasovej skupiny, ktorí sa stali „civ­i­li­zo­vaný­mi“ a žili na pro­duk­toch priemy­sel­nej revolú­cie, ako čis­tené obilie, zaváraniny, pas­ter­i­zo­vané mlieko a cukor. U tých­to národov našiel bujné zub­né kazy, infekčné ochore­nia a krivé zuby, úzke tváre, defor­movanie kost­nej štruk­túry a zis­til náchyl­nosť ku všetkým zdravot­ným prob­lé­mom.

Stači­lo aby vyrást­la jed­na gen­erá­cia na priemy­selne spra­co­v­aných potrav­inách a už sa začali pre­javo­vať známky degen­erá­cie, odklonu od ideálu, ktorý môže každý zdravý jedinec dosi­ah­nuť. Čo sa potom stane, ak na nesprávnej strave vyrastú viac­eré gen­erá­cie po sebe? Výsle­dok vlastne vidíme všade oko­lo seba – pre­plnené čakárne ordiná­cií lekárov, ľudia trpiaci aler­gia­mi a iný­mi civ­i­liza­čný­mi ochore­ni­a­mi. Našťastie rov­nako ako môžu nové gen­erá­cie rých­lo degen­erovať, môžu po pri­navrátení sa k pôvod­né­mu jed­lu a pôvod­ným tech­nológiám prípravy nové gen­erá­cie regen­erovať.

Čo sa týka prípravy jed­la – tak­mer uni­verzálne nechá­va­jú tieto spoločnos­ti obilie, mliečne výrobky a čas­to zelen­inu, ovo­cie a mäso fer­men­to­vať ale­bo mliečne kvasiť. Tak­to konz­er­vo­vali jed­lo a na rozdiel od mod­erných konz­er­vačných metód, ktoré umŕtvu­jú a prírode potraviny odcud­zu­jú, mliečne kvase­nie robí výživné zložky z tých­to potravín dos­tup­ne­jší­mi a trávi­ace­mu trak­tu posky­tu­jú zdrav­iu prospešnú kyselinu mliečnu a bak­térie, ktoré túto kyselinu pro­duku­jú.

Ďalšou všeobec­ne použí­vanou tech­nikou v etnick­ých kuchy­ni­ach bolo použí­vanie kost­ných vývarov bohatých na želatínu a tiež váp­nik a iné min­erá­ly.